Goederen gefactureerd door RMIG Nederland

Algemene verkoopsvoorwaarden van geleverde goederen door RMIG Nederland

ALGEMENE LEVERINGS-, DIENSTVERLENING- EN BETALINGSVOORWAARDEN RMIG bv

1 DEFINITIES
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Afleverpunt: de plaats waar de Verkoper zijn bedrijf heeft
Diensten: de Diensten die door de Verkoper aan de Koper worden geleverd, zoals uiteengezet in de Orderbevestiging
Goederen: de goederen die door de Verkoper aan de Koper worden geleverd (waaronder begrepen een deel of delen van de goederen) zoals vermeld in de Orderbevestiging
Inkooporder: de schriftelijke bestelling door de Koper van Goederen en/of Diensten
Koper: de persoon of personen die, of het bedrijf dat, bij de Verkoper een Inkooporder plaatst voor Goederen en/of Diensten
Materiaal: het materiaal, de goederen of zaken die door de Koper aan de Verkoper moeten worden verstrekt om de Goederen en/of Diensten die het voorwerp zijn van een Overeenkomst te kunnen leveren, een en ander zoals tussen de partijen overeengekomen en nader omschreven in de Orderbevestiging
Offerte: de offerte, schriftelijk of anderszins, die door de Verkoper aan de Koper wordt verstrekt voor één of meer Goederen en/of Diensten
Orderbevestiging: de schriftelijke bevestiging door de Verkoper van de Inkooporder
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper voor de verkoop en aankoop van de Goederen en/of de levering van de Diensten, die wordt aangegaan in overeenstemming met Voorwaarde 2 en de Voorwaarden, Inkooporder en Orderbevestiging omvat
Prijs: de prijs van de Goederen en/of Diensten, zoals bedoeld in Voorwaarde 4
Servicepunt: de bedrijfslocatie van de Verkoper op Prisma 100 – 3364 DJ Sliedrecht
Verkoper: RMIG BV (in Nederland ingeschreven onder KvK Rotterdam 110012121)
Voorwaarden: de verkoopvoorwaarden die in dit document uiteengezet zijn
1.2 Een verwijzing in deze Voorwaarden naar wettelijke bepalingen of een wettelijk voorschrift dient (tenzij anders aangegeven) te worden opgevat als een verwijzing naar die bepaling zoals deze op het desbetreffende moment gewijzigd, opnieuw ingevoerd of uitgebreid is.
1.3 Waar in deze Voorwaarden de mannelijke vorm is gebruikt, dient tevens de vrouwelijke vorm te worden gelezen en waar het enkelvoud wordt gebruikt wordt tevens het meervoud bedoeld, indien de context dit vereist.
1.4 Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over "nalatigheid aan de zijde van de Verkoper" dient daaronder mede te worden verstaan "nalatigheid aan de zijde van een ieder voor wie de Verkoper aansprakelijk is".
1.5 Een zinsdeel dat begint met de termen “waaronder begrepen”, “met name” of een soortgelijke uitdrukking, dient te worden opgevat als illustratief en beperkt de betekenis van voorafgaande woorden niet.

2 GRONDSLAG VAN DE OVEREENKOMST
2.1 De Inkooporder vormt een aanbod door de Koper tot het kopen van de Goederen en/of Diensten onder deze Voorwaarden.
2.2 De Inkooporder wordt geacht te zijn aanvaard wanneer de Leverancier een Orderbevestiging verstrekt, op welk moment en op welke datum de Overeenkomst tot stand komt (Datum van Overeenkomst).
2.3 Voorwaarden die worden onderschreven, meegeleverd met of zijn opgenomen in de Inkooporder (waaronder begrepen een toepasselijke specificatie of soortgelijk document) maken geen deel uit van de Overeenkomst enkel op grond van het feit dat in de Overeenkomst naar het desbetreffende document wordt verwezen.
2.4 Wanneer de Koper de levering van de Goederen of de aanvang van de uitvoering van de Diensten door de Verkoper aanvaardt, wordt hij geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard.
2.5 De Koper dient ervoor te zorgen dat de voorwaarden van zijn Inkooporder (waaronder begrepen toepasselijke specificaties of soortgelijke documenten) volledig en nauwkeurig zijn.
2.6 Offertes, berekeningen, schetsen en adviezen worden kosteloos, vrij van aansprakelijkheid en naar beste weten van de Verkoper verstrekt. De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om kosten voor dergelijke diensten in rekening te brengen, wanneer hij de desbetreffende opdracht niet krijgt.

3 BESCHRIJVING
3.1 Alle tekeningen, beschrijvingen, toepasselijke specificaties en reclame-uitingen die door de Verkoper zijn verstrekt en alle beschrijvingen of illustraties die zijn opgenomen in de catalogi of brochures van de Verkoper, worden uitsluitend verstrekt of gepubliceerd om een idee te geven van de daarin beschreven Goederen en/of Diensten en maken geen deel uit van de Overeenkomst.
3.2 De Koper dient ervoor te zorgen dat Materiaal dat op grond van een Overeenkomst door de Koper wordt verstrekt, geschikt is voor het door de Koper beoogde doel en de Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, kosten, vorderingen of onkosten die voortvloeien uit of verband houden met Materiaal als dat Materiaal gebrekkig is, niet in overeenstemming is met toepasselijke specificaties, van onvoldoende kwaliteit is of niet geschikt is voor het door de Koper beoogde doel.
3.3 De Verkoper mag aan toepasselijke specificaties, ontwerpen, materialen of afwerkingen van de Goederen en/of Diensten wijzigingen aanbrengen die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan toepasselijke wettelijke of veiligheidseisen of die de aard, kwaliteit of werking van de Goederen en/of Diensten niet wezenlijk veranderen.

4 PRIJS
4.1 De Prijs voor de Goederen en/of Diensten is de prijs die staat vermeld in de Offerte of een volgende offerte indien de Offerte niet binnen de geldigheidsduur daarvan is aanvaard.
4.2 De Verkoper kan de prijs van de Goederen en/of Diensten tot 14 (veertien) dagen voor levering verhogen middels schriftelijke kennisgeving aan de Koper in verband met een stijging van de productie-, verwerkings- of distributiekosten van de Goederen en/of Diensten als gevolg van:
(a) factoren die redelijkerwijs buiten de macht van de Verkoper liggen, waaronder begrepen wisselkoersschommelingen, deviezenbepalingen, wijzigingen van accijnzen en belastingen, een stijging van de arbeids- of materiaalkosten of andere productie- en transportkosten;
(b) door de Koper gewenste wijzigingen van de leverdata, aantallen of toepasselijke specificaties van de Goederen en/of Diensten; en/of
(c) vertragingen als gevolg van instructies van de Koper of het niet verstrekken van adequate informatie of instructies door de Koper aan de Verkoper.
4.3 De Prijs is exclusief omzetbelasting en andere toepasselijke belastingen die de Koper aanvullend verschuldigd is op het moment dat hij de Goederen en/of Diensten moet betalen.
4.4 De Prijs van de Goederen is af fabriek. Indien levering niet op het Afleverpunt plaatsvindt, is de Koper de Verkoper een aanvullend bedrag verschuldigd voor transport, verpakking, laden en verzekering van de Goederen op het moment dat hij de Goederen moet betalen.
4.5 Wat betreft Goederen van speciale makelij mag de Verkoper tot 10% meer of minder dan het aantal bestelde Goederen leveren. De Koper mag de Goederen of een deel daarvan niet om deze reden weigeren en hij dient voor die Goederen de eenheidsprijs te betalen die in de Offerte staat vermeld.

5 LEVERING
5.1 Levering van de Goederen geschiedt af fabriek, zoals gedefinieerd in INCOTERMS 2000, tenzij er door de Verkoper en de Koper een ander afleverpunt wordt overeenkomen, in overeenstemming met Voorwaarde 5.5. De Diensten worden op het Servicepunt uitgevoerd.
5.2 De Koper neemt de Goederen af binnen 7 (zeven) dagen nadat de Verkoper hem heeft laten weten dat de Goederen klaar staan voor levering. De Koper dient de levering van de Goederen te aanvaarden en de Goederen volledig te betalen.
5.3 De levering van de Goederen en/of uitvoering van de Diensten vindt plaats tijdens de normale kantooruren van de Verkoper.
5.4 Door de Verkoper opgegeven data voor de levering van de Goederen en/of de uitvoering van de Diensten zijn bij benadering en deze kunnen niet middels kennisgeving een dwingend karakter gegeven worden. Als er geen data zijn genoemd, vindt de levering binnen een redelijke termijn plaats.
5.5 Als een ander afleverpunt wordt overeengekomen op grond van Voorwaarde 5.1, worden de Goederen afgeleverd op de door de Koper in de Inkooporder opgegeven locatie en middels een verzendwijze die de Verkoper goed dunkt, tenzij de Koper in de Inkooporder de gegevens van een vervoerder heeft vermeld waarvan hij redelijkerwijs vindt dat deze gebruikt moet worden gezien de aard van de Goederen en de andere omstandigheden van het geval.
5.6 Als de Verkoper een vervoerder aanwijst voor het vervoer van de Goederen in overeenstemming met Voorwaarde 5.5, wordt de vervoerder geacht de vertegenwoordiger van de Koper te zijn.
5.7 Als de Koper de Goederen niet afneemt binnen 7 (zeven) dagen nadat de Verkoper heeft laten weten dat de Goederen klaar staan voor levering (in het geval van levering af fabriek) of de levering niet aanvaardt (in het geval van levering anders dan af fabriek) of nalaat instructies, documenten, vergunningen of machtigingen te verstrekken die noodzakelijk zijn om de Goederen te kunnen afleveren en/of de Diensten te kunnen uitvoeren voor de fatale termijn:
(a) worden de Goederen geacht te zijn geleverd;
(b) gaat het risico in de Goederen over op de Koper; en
(c) mag de Verkoper (onverminderd zijn andere rechten):
(i) de Goederen opslaan of laten opslaan tot de daadwerkelijke aflevering of verkoop en de (on)kosten die daarmee gemoeid zijn (waaronder begrepen de verzekering) in rekening brengen aan de Koper; en/of
(ii) één of meer van de Goederen na schriftelijke kennisgeving aan de Koper verkopen voor de prijs die onder de omstandigheden redelijkerwijs het hoogst haalbaar is en het verschil met de Prijs aan de Koper in rekening brengen.
5.8 De Koper dient voor eigen rekening op het overeengekomen afleverpunt te voorzien in adequate en geschikte apparatuur en mankracht om de Goederen te laden of te lossen. De Koper stelt de Verkoper schadeloos voor aansprakelijkheid en kosten (ongeacht of deze voortvloeien uit de wet, uit overeenkomst of anderszins), ontstaan doordat de Koper heeft nagelaten te voorzien in geschikte apparatuur en mankracht voor het laden of lossen van de Goederen (ongeacht of het laden of lossen van de Goederen onder toezicht van of namens de Koper plaatsvindt of niet), voor:
(a) persoonlijk letsel of overlijden van een medewerker, vertegenwoordiger, onderaannemer of derde van de Verkoper; en/of
(b) schade aan of verlies van eigendommen van de Verkoper, diens medewerkers, vertegenwoordigers, onderaannemers of derden.
5.9 De Verkoper mag de Goederen in delen leveren. Elke afzonderlijke deellevering wordt gefactureerd en betaald in overeenstemming de Overeenkomst.
5.10 Wanneer de Koper nalaat één of meer deelleveringen te betalen heeft de Verkoper het recht (onverminderd zijn andere rechten en rechtsmiddelen):
(a) leveringen van de Goederen of van goederen die het voorwerp zijn van een andere overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper zonder nadere kennisgeving op te schorten in afwachting van betaling door de Koper; en/of
(b) de Overeenkomst te beschouwen als ontbonden door de Koper.
5.11 De aantallen in een zending Goederen zoals genoteerd door de Verkoper op het moment van verzending vanaf de bedrijfslocatie van de Verkoper vormen afdoend bewijs voor de aantallen die door de Koper worden ontvangen bij levering, tenzij de Koper afdoend bewijs voor het tegendeel kan overleggen.
5.12 De Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet leveren van de Goederen of het niet uitvoeren van de Diensten (zelfs als dit het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van de Verkoper), tenzij de Verkoper hiervan schriftelijk in kennis wordt gesteld binnen 14 (veertien) dagen na de datum waarop de Goederen normaal gesproken geleverd hadden moeten zijn of de Diensten uitgevoerd hadden moeten zijn.
5.13 Aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet leveren van de Goederen en/of het niet uitvoeren van de Diensten is beperkt tot het vervangen van de Goederen en/of het uitvoeren van de Diensten binnen een redelijke termijn of, naar keuze van de Verkoper, het verstrekken van een creditnota voor facturen die zijn verstrekt voor die Goederen en/of Diensten en door de Koper zijn betaald.
5.14 Een handtekening voor aanvaarding op een afleverbon van de vervoerder vormt geen schriftelijke kennisgeving aan de vervoerder of de Verkoper in de zin van deze Voorwaarden.

6 BETALING
6.1 De Verkoper mag de Koper een factuur sturen voor de Goederen en/of Diensten op het moment dat de Diensten voltooid zijn of op enig moment na de levering of wat geacht wordt de levering te zijn.
6.2 De Koper betaalt elke factuur die door de Verkoper wordt verstrekt:
(a) in euro binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen door de Verkoper; en
(b) in volledig vrij beschikbare gelden; en
de betalingstermijn dient strikt in acht genomen te worden.
6.3 Alle op grond van de Overeenkomst aan de Verkoper verschuldigde betalingen worden onmiddellijk opeisbaar na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht enige andere bepaling.
6.4 Alle bedragen die de Koper op grond van de Overeenkomst dient te voldoen, worden volledig en zonder verrekening, restrictie of voorwaarden voldaan en zonder daarop bedragen in mindering te brengen of in te houden voor of op grond van een tegenvordering of huidige of toekomstige belastingen, heffingen, accijnzen, kosten, vergoedingen, verrekeningen of inhoudingen van welke aard dan ook, tenzij de Koper op grond van de wet vereist is om die verrekening of inhouding te doen.
6.5 De Verkoper mag een door de Koper aan de Verkoper gedane betaling toewijzen aan Goederen zoals het de Verkoper goeddunkt, ongeacht een door de Koper gedane toewijzing.
6.6 Als de Koper nalaat een bedrag uit hoofde van de Overeenkomst te betalen op de verschuldigde datum (onverminderd de andere rechten en rechtsmiddelen van de Verkoper):
(a) mag de Verkoper de Koper vanaf de verschuldigde datum rente in rekening brengen over het onbetaalde bedrag tegen het jaartarief van 3% (drie procent) boven het dan geldende basistarief van de bank van de Verkoper totdat het bedrag volledig betaald is (waarbij een deel van een maand met het oog op het berekenen van de rente wordt beschouwd als een hele maand);
(b) heeft de Verkoper het recht om de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat het uitstaande bedrag door de Verkoper van de Koper is ontvangen; en
(c) mag de Verkoper minimaal €30 (dertig euro) en maximaal 10% (tien procent) van het totale factuurbedrag in rekening brengen voor interne incassokosten.

7 RISICO / EIGENDOM / EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
7.1 Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat op de Koper over op het moment van levering conform Voorwaarde 5.1.
7.2 Als levering plaatsvindt conform Voorwaarde 5.5, gaat het risico van schade aan of verlies van de Goederen over op de Koper:
(a) wanneer de Verkoper gebruik heeft gemaakt van zodanige verzendmiddelen als hem goeddunken: op de datum van aflevering op het overeengekomen afleverpunt; of
(b) wanneer de Koper een vervoerder heeft opgegeven in overeenstemming met Voorwaarde 5.5: op de datum dat de Goederen aan die vervoerder worden overhandigd.
7.3 De eigendom van de Goederen gaat pas op de Koper over wanneer de Verkoper volledige betaling in euro heeft ontvangen van alle bedragen die aan hem verschuldigd zijn voor:
(a) de Goederen en/of Diensten; en
(b) alle overige bedragen die door de Koper aan de Verkoper verschuldigd zijn of worden op welke grond dan ook.
7.4 Totdat de eigendom van de Goederen op de Koper is overgegaan, dient de Koper:
(a) de Goederen te houden op fiduciaire basis als de Verkopers bewaarnemer;
(b) de Goederen (kosteloos voor de Verkoper) op te slaan apart van alle andere goederen van de Koper of een derde en wel op zodanige wijze dat de Goederen direct herkenbaar zijn als het eigendom van de Verkoper;
(c) de aanduidingen of verpakkingen op of met betrekking tot de Goederen niet te vernietigen, te beschadigen of onleesbaar te maken;
(d) de Goederen in goede staat te houden en namens de Verkoper ter waarde van de volledige prijs te verzekeren tegen alle risico’s, naar de redelijke tevredenheid van de Verkoper, en op verzoek de verzekeringspolis aan de Verkoper te tonen; en
(e) de inkomsten van de verzekering zoals bedoeld in Voorwaarde 7.4(d) in bewaring te houden voor de Verkoper en deze inkomsten niet te vermengen met ander geld noch deze over te schrijven naar een bankrekening met een negatief saldo.
7.5 Wanneer de Verkoper niet kan vaststellen of goederen van de Koper de Goederen vormen, wordt de Koper geacht alle goederen van het soort dat door de Verkoper is verkocht aan de Koper te hebben verkocht in de volgorde waarin deze aan de Koper zijn gefactureerd.
7.6 De Verkoper heeft het recht om betaling voor de Goederen te innen, ondanks het feit dat de eigendom van één of meer van de Goederen niet van de Verkoper is overgegaan.
7.7 De Koper verschaft de Verkoper, diens vertegenwoordigers en medewerkers een onherroepelijke toestemming om een locatie waar de Goederen opgeslagen zijn of kunnen zijn op enig moment binnen te treden om deze Goederen te inspecteren of, wanneer het eigendomsrecht van de Koper vervallen is, om deze terug te halen.
7.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de rechten van de Verkoper (maar niet die van de Koper) die in deze Voorwaarde 7 zijn neergelegd van kracht.
7.9 Na levering blijft de Verkoper eigenaar van geleverde zaken zolang de Koper:
(a) tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
(b) voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
(c) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan;
7.10 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Koper deze buiten zijn normale bedrijfsoefening niet bezwaren.
7.11 Nadat de Verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag de Verkoper de geleverde zaken terug halen. De Koper staat de Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
7.12 Als de Verkoper geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan de Verkoper te verpanden.

8 GARANTIE / KWALITEIT
8.1 De Verkoper garandeert dat (behoudens de overige bepalingen in deze Voorwaarden) de Goederen op het moment van levering en gedurende een periode van 3 (drie) maanden vanaf die datum (Garantieperiode):
(a) in alle wezenlijke opzichten in overeenstemming zijn met de beschrijving daarvan en met eventuele toepasselijke specificaties;
(b) vrij zijn van wezenlijke gebreken wat betreft vormgeving, materialen en arbeid;
(c) van voldoende kwaliteit zijn in de zin van de Wet op de verkoop van goederen; en
(d) redelijkerwijs geschikt zijn voor de specifieke doelen waarvoor de Goederen worden gekocht, indien de Koper dat specifieke doel schriftelijk aan de Verkoper bekendgemaakt heeft en de Verkoper schriftelijk bevestigd heeft dat de Koper redelijkerwijs kan vertrouwen op de bekwaamheid en het oordeel van de Verkoper.
8.2 De Verkoper garandeert dat (behoudens de overige bepalingen van deze Voorwaarden) de levering van de Diensten met redelijke zorgvuldigheid en bekwaamheid wordt uitgevoerd.
8.3 Behoudens Voorwaarde 8.4, indien:
(a) de Koper laat weten gedurende de Garantieperiode:
(i) binnen 3 (drie) dagen na aflevering wanneer het gebrek redelijkerwijs duidelijk moet zijn bij inspectie; of
(ii) binnen 3 (drie) dagen nadat het gebrek ter kennis van de Koper is gekomen wanneer het gebrek niet redelijkerwijs duidelijk hoeft te zijn bij inspectie;
dat enkele of alle Goederen niet voldoen aan de in Voorwaarde 8.1 uiteengezette garantie; en
(b) de Verkoper de redelijke mogelijkheid krijgt om de Goederen te onderzoeken en de Koper de (on)kosten die de Verkoper daarvoor redelijkerwijs moet maken heeft betaald of heeft afgesproken om deze te betalen; en
(c) de Koper op verzoek de desbetreffende Goederen naar de bedrijfslocatie van de Verkoper terugstuurt voor rekening en risico van de Koper;
dient de Verkoper, naar diens goeddunken, de Goederen (of het desbetreffende deel van de Goederen) te repareren of te vervangen of de prijs terug te betalen van de Goederen waarvan naar redelijke genoegdoening van de Verkoper is aangetoond dat deze niet voldoen aan de door de Verkoper in Voorwaarde 8.1 gegeven garantie.
8.4 De Verkoper is niet aansprakelijk voor Goederen die niet aan de garantie in Voorwaarde 8.1 voldoen, indien:
(a) een beschadiging of gebrek direct of indirect wordt veroorzaakt door Materiaal dat door de Koper is aangeleverd;
(b) de Goederen op welke wijze dan ook zijn gewijzigd, op een verkeerde wijze zijn gebruikt of onbevoegd zijn gerepareerd door de Koper of een derde;
(c) de Koper zich niet heeft gehouden aan de mondelinge of schriftelijke instructies van de Verkoper ten aanzien van het gebruik, de opslag, installatie, het onderhoud van de Goederen of (in de afwezigheid daarvan) aan goede handelspraktijken; en/of
(d) het gebrek in de Goederen het gevolg is van een gebrek in een ontwerp, tekening, toepasselijke specificatie of instructie die door de Koper is aangeleverd of goedgekeurd.
8.5 Uitgezonderd zoals bepaald in deze Voorwaarde is de Verkoper niet jegens de Koper aansprakelijk voor Goederen die niet voldoen aan de in Voorwaarde 8.1 uiteengezette garantie. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangen Goederen die op grond van Voorwaarde 8.3 door de Verkoper zijn geleverd.

9 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
DE AANDACHT VAN DE KOPER WORDT MET NAME OP DE BEPALINGEN IN DEZE VOORWAARDE GEVESTIGD
9.1 Niets in deze Voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van beide partijen of sluit deze uit voor:
(a) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid aan de zijde van elk van de partijen;
(b) het niet nakomen van verplichtingen; en/of
(c) bedrog of misleiding.
9.2 Behoudens Voorwaarde 9.1:
(a) is de totale aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper als gevolg van of in verband met de uitvoering of beoogde uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of deze ontstaat uit overeenkomst, rechtmatige of onrechtmatige daad, de wet of anderszins, beperkt tot de prijs van de Goederen en/of Diensten of, wanneer de Verkoper gebruik heeft gemaakt van zijn recht om in delen te leveren, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de waarde van de desbetreffende deellevering; en
(b) is de Verkoper niet jegens de Koper aansprakelijk, noch uit overeenkomst, rechtmatige of onrechtmatige daad, de wet noch anderszins, voor winstderving, gebruiksderving, productiederving, misgelopen overeenkomsten, reputatieschade of andere financiële of economische schade of voor enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst en wordt geleden door de Koper.
9.3 Uitgezonderd zoals uiteengezet in deze Voorwaarden zijn alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die liggen besloten in de wet uitgesloten van de Overeenkomst, voor zover de wet dit toestaat.

10 MATERIAAL VAN DE KOPER
10.1 Wanneer de Koper verplicht is om aan de Verkoper zodanige hoeveelheden Materiaal te verstrekken als afgesproken tussen de partijen en vermeld in de Orderbevestiging, komt het Materiaal voor risico van de Verkoper als het gaat om verlies of schade gedurende:
(a) de periode die aanvangt op de datum dat het Materiaal door de Koper op het Servicepunt wordt afgeleverd en eindigt op de datum van aflevering conform Voorwaarde 5.1; of, indien dit korter is,
(b) een periode van 2 (twee) maanden vanaf en met inbegrip van de datum waarop het Materiaal door de Koper op het Servicepunt wordt afgeleverd,
waarbij, om iedere twijfel uit te sluiten, het Materiaal daarna steeds wordt gehouden voor risico van de Koper wat betreft verlies of schade.
10.2 Naast de zekerheidsrechten die de Verkoper op grond van de wet of deze Voorwaarden kan uitoefenen, mag de Verkoper een algemeen zekerheidsrecht uitoefenen ten aanzien van al het Materiaal dat de Verkoper in bezit heeft, ongeacht of daarvoor betaald is of niet.
10.3 De Verkoper heeft het recht om Materiaal waarop hij een zekerheidsrecht heeft, in verkoopbare toestand te brengen met behulp van welk middel dan ook (zonder voorafgaande kennisgeving aan de Koper) en om dat Materiaal te verkopen, door middel van onderhandse verkoop of anderszins, onder door de Verkoper bedongen voorwaarden, een en ander naar goeddunken van de Verkoper. Uit de opbrengst van de verkoop mag de Verkoper een som inhouden die gelijk is aan alle onbetaalde bedragen die door de Koper aan de Verkoper verschuldigd zijn plus de kosten voor het brengen van het Materiaal in een verkoopbare toestand en de onkosten die gemaakt zijn voor de verkoop. Wat dan overblijft, wordt aan de Koper betaald.

11 AFVAL EN RESTANTEN
Al het productieafval en alle restanten van het door de Koper aangeleverde Materiaal of van ander materiaal, zijn eigendom van de Verkoper, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen door de partijen.

12 TOEGESTANE AFWIJKINGEN
12.1 De Verkoper levert platen met standaardafmetingen, tenzij anderszins tussen de partijen overeengekomen en door de Koper gespecificeerd in elke Inkooporder.
12.2 In alle gevallen worden de platen geleverd overeenkomstig de toegestane afwijkingen die gebruikelijk zijn in de perforatiesector, tenzij anderszins schriftelijk tussen de partijen overeengekomen en door de Koper gespecificeerd in elke Inkooporder.

13 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
13.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten in de Goederen, informatie van welke aard dan ook (waaronder begrepen tekeningen, toepasselijke specificaties, schetsen, beschrijvingen, blauwdrukken, ontwerpen, gereedschappen, documenten en technische informatie), of in Materialen die door de Verkoper aan de Koper zijn verstrekt of die voortvloeien uit of verband houden met de levering van Diensten behoren toe aan en berusten bij de Verkoper.
13.2 Wanneer de Goederen en/of Diensten of een deel daarvan worden gefabriceerd of een bewerking op de Goederen en/of Diensten moet worden toegepast door of namens de Verkoper volgens toepasselijke specificaties van de Koper, dan stelt de Koper de Verkoper schadeloos tegen alle aansprakelijkheid, rechtsvorderingen, procedures, kosten, vorderingen, schadevergoedingen of eisen die op welke wijze dan ook verband houden met de Overeenkomst en die door een derde tegen de Verkoper worden of dreigen te worden aangebracht als gevolg van een inbreuk of vermeende inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde. Indien een dergelijk vordering tegen de Verkoper wordt of dreigt te worden aangebracht, heeft de Verkoper het recht om levering van de Goederen of verstrekking van de Diensten op te schorten.
13.3 De Verkoper heeft het recht om beschrijvende artikelen te publiceren over de Goederen en/of Diensten, met of zonder illustraties, zelfstandig of samen met de Koper, zonder dat daarvoor de toestemming van de Koper nodig is.

14 OVERMACHT
14.1 De Verkoper is niet jegens de Koper aansprakelijk en wordt niet geacht tekort te schieten in het geval van het niet of niet tijdig nakomen van één of meer van diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst indien dit te wijten is aan een oorzaak die buiten de redelijke macht van de Verkoper ligt.
14.2 Onverminderd de algemene strekking van Voorwaarde 14.1 worden onder oorzaken die buiten de macht van de Verkoper liggen begrepen:
(a) het niet kunnen verkrijgen van arbeidskrachten, brandstof, onderdelen, machines, materialen of benodigdheden; of
(b) natuurrampen, oorlogen, oorlogsdreigingen, ongeregeldheden, nationale rampen, sabotage, rekwisities, terroristische daden of ordeverstoringen; of
(c) branden, overstromingen, ontploffingen, epidemieën, droogtes, ongevallen, wetgeving, import- of exportvoorschriften of –embargo’s, oproepingen of andere handelingen of bevelen van een overheidsinstantie of andere bevoegde autoriteit; of
(d) stakingen, uitsluitingen, arbeidsgeschillen waarbij medewerkers van de Verkoper betrokken zijn of het in gebreke zijn van toeleveranciers of onderaannemers.
14.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor om leveringen geheel of gedeeltelijk op te schorten en de Verkoper heeft recht op een redelijke verlenging van de termijn voor het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

15 BEËINDIGING
15.1 De Verkoper mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen middels schriftelijke kennisgeving aan de Koper indien:
(a) de Koper is getroffen of naar de redelijke mening van de Verkoper kans loopt om te worden getroffen door één of meer van de volgende gebeurtenissen:
(i) een bewindvoerder, curator of soortgelijke functionaris wordt aangesteld ten aanzien van het vermogen van de Koper of een deel daarvan (uitgezonderd met het oog op een reorganisatie of fusie waarvoor de Verkoper vooraf zijn schriftelijke goedkeuring heeft gegeven), en/of het faillissement van de Koper is aangevraagd;
(ii) de Koper een regeling treft met zijn schuldeisers in het algemeen of met een groep schuldeisers in het bijzonder of daartoe een voorstel heeft gedaan; en/of
(iii) de Koper wordt getroffen door een gebeurtenis die overeenkomt met (i) of (ii) hierboven in een andere rechtsmacht; en/of
(b) de Koper wezenlijk tekortgeschoten is in de nakoming van één of meer van de bepalingen in deze Overeenkomst en hij niet binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van een schriftelijke aanmaning van de Verkoper alsnog aan zijn verplichting voldoet (indien mogelijk).
15.2 Beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook is niet van invloed op rechten en verplichtingen die ontstaan zijn voor die beëindiging of op het van kracht worden of blijven van voorwaarden die uitdrukkelijk of stilzwijgend beoogd worden van kracht te worden of te blijven bij of na beëindiging.

16 COMMUNICATIE
16.1 Alle kennisgevingen tussen de partijen over de Overeenkomst geschieden schriftelijk en worden persoonlijk overhandigd of per (prioritaire) post verzonden of gefaxt naar het adres dat staat vermeld in de Orderbevestiging. De partijen kunnen de gegevens ten aanzien de bezorging van kennisgevingen wijzigen middels kennisgeving aan de wederpartij conform deze Voorwaarde.
16.2 Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen, als ze per post verstuurd zijn, 2 (twee) dagen (uitgezonderd zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen) nadat ze op de post gedaan zijn (de dag van het op de post doen niet meegerekend); of als ze persoonlijk overhandigd zijn, op de dag van bezorging; of als ze per fax of elektronische mail op een werkdag voor 16:00 uur verstuurd zijn, op het moment van verzenden en anders de volgende werkdag.

17 ALGEMEEN
17.1 Wanneer de Verkoper nalaat een of meer van zijn rechten uit hoofde van deze Voorwaarden uit te oefenen, betekent dit niet dat hij afstand doet van die rechten of dat hij ze bij een volgende gelegenheid niet kan uitoefenen.
17.2 Deze Voorwaarden, de Offerte, de Inkooporder en de Orderbevestiging (waaronder begrepen eventuele toepasselijke specificaties) bevatten alle voorwaarden die de partijen zijn overeengekomen met betrekking tot de transacties waarin de Overeenkomst voorziet en geen van de partijen is aangezet tot het sluiten van de Overeenkomst door een stelling of belofte die daarin niet is opgenomen. Dit sluit de aansprakelijkheid die een partij anderszins zou hebben jegens de wederpartij ten aanzien van misleidende stellingen door die partij voor de datum van de Overeenkomst niet uit.
17.3 Indien een bepaling in deze Voorwaarden naar het oordeel van een bevoegde instantie geheel of gedeeltelijk ongeldig of onafdwingbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden.
17.4 De Verkoper en de Koper beogen niet dat één of meer van de voorwaarden in de Overeenkomst op grond van de Wet overeenkomsten en rechten van derden kunnen worden afgedwongen door een persoon die geen partij bij de Overeenkomst is.
17.5 De Verkoper mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van de Koper overdragen, in licentie verlenen of uitbesteden.
17.6 Deze Overeenkomst is speciaal bestemd voor de Koper en de Koper mag zijn rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen, in licentie verlenen of uitbesteden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
17.7 De vorming, interpretatie, uitvoering, geldigheid en alle aspecten van elke Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Verkoopvoorwaarden RMIG bv januari 2014 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten met onze afnemers en opdrachtgevers zijn van toepassing onze Algemene leverings-, dienstverlenings- en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nummer AL 7/2014. Een exemplaar van deze voorwaarden zenden wij u op aanvraag kosteloos toe. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van onze wederpartij wordt van de hand gewezen.

Prijsaanvraag

Online voorraadlijst

Perforatiecataloog

Perforaties en meer...