Goederen gefactureerd door RMIG België

Algemene verkoopsvoorwaarden van geleverde goederen door RMIG België

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN RMIG nv

1. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen. Onze voorwaarden hebben voorrang op de eigen voorwaarden van de klant, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk toegestane afwijkingen.

2. Al de offertes en de in de prijslijsten vermelde voorwaarden zijn vrijblijvend en kunnen, zonder voorafgaandelijke kennisgeving, worden gewijzigd. Dit geldt eveneens voor de technische specificaties, catalogi en afbeeldingen. Onze verkoopsprijzen zijn netto, zonder BTW. Deze kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. Wijzigingen van de prijzen ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper, zoals o.a. door de wijziging van de lonen, kosten der grondstoffen, wisselkoersen, belastingen, transport- en verzekeringskosten, enz., zullen geen reden vormen voor de klant om zijn bestelling te annuleren.

3. Het order verbindt de klant, doch verbindt het de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging. Bestellingen overgemaakt aan tussenpersonen (handelsvertegenwoordigers of - agenten) zijn slechts geldig na onze schriftelijke orderbevestiging.

4. De bestelde goederen worden geacht aanvaard te zijn vóór de verzending. Zij reizen op risico van de klant zelfs indien zij franco worden geleverd. Niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud, gaat het risico m.b.t. de goederen over op de koper op het ogenblik van de levering.

5. De leveringstermijnen gelden slechts als aanwijzing. De aangegeven leveringstermijn wordt, in de mate van het mogelijke, in acht genomen. De laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot vergoeding, weigering de goederen in ontvangst te nemen of annulering van de bestelling door de klant. In geval van afhaling, indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. We behouden ons tevens het recht voor om na verloop van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

6. De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand van de fabriek van de verkoper). Hij behoudt zich het recht voor de termijn van de uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht duurt.

7. De overeenstemmende uitvoering wordt slechts gewaarborgd mits de gebruikelijke afwijkingen - o.a. bij speciale fabricaties zijn meer- of minderhoeveelheden van +/- 10% voorbehouden. Geen enkele klacht zal nog aanvaard kunnen worden, indien zij niet binnen de 8 dagen na de levering, per aangetekend schrijven, werd geformuleerd. Geen reclame wordt aanvaard over door ons geleverde producten die wel aan de kwaliteitseisen voldoen, maar die niet geschikt blijken te zijn voor het doel, waarvoor de opdrachtgever deze wenst te gebruiken.
7.1 De Verkoper garandeert dat (afhankelijk van de andere bepalingen van deze Voorwaarden) de Goederen bij de levering:
- van een bevredigende kwaliteit zijn zoals wettelijk bepaald; en
- redelijkerwijs geschikt zijn voor elk specifiek doeleinde waartoe de Goederen worden gekocht indien de Koper de Verkoper schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van dat specifieke doeleinde en de Verkoper schriftelijk heeft bevestigd dat de Koper redelijkerwijs kan vertrouwen op de deskundigheid en het oordeel van de Verkoper.
7.2 De Verkoper zal binnen de wettelijke periode van 6 (zes) maanden vanaf de datum van levering (of van de veronderstelde levering volgens Voorwaarde 5) van de Goederen of van het uitvoeren van Diensten naar keuze van de Verkoper kosteloos de Goederen (of het desbetreffende onderdeel van de Goederen) herstellen of vervangen of genoemde Diensten opnieuw uitvoeren of de aankoopprijs van de Goederen of Diensten terugbetalen waarvan tot aanvaardbare genoegdoening van de Verkoper is bewezen dat zij op het tijdstip van de levering niet in overeenstemming waren met de door de Verkoper in punt 7.1 gegeven garantie. Deze verplichting is niet van toepassing wanneer:
- elke schade of gebrek rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt is door het door de Koper geleverde Basismateriaal; of
- de Goederen op eender welke manier werden gewijzigd, of wanneer zij het voorwerp vormden van een verkeerd gebruik of ongeoorloofde herstelling; of
- de Koper de mondelinge of schriftelijke instructies van de Verkoper niet heeft nageleefd inzake gebruik, opslag, installatie, onderhoudsvereisten van de Goederen of(bij gebrek hieraan) de goede handelspraktijken niet heeft nageleefd; of
- het gebrek in de Goederen en/of uitgevoerde Diensten veroorzaakt is door gelijk welk gebrek in om het even welk ontwerp, tekening, van toepassing zijnde specificatie of instructie die door de Koper werd geleverd of goedgekeurd; of
- de Koper heeft verzuimd om de Verkoper binnen de 8 (acht) dagen na de levering op de hoogte te brengen van elke schade of gebrek of vermoedelijke schade of gebrek wanneer het gebrek duidelijk zou moeten zijn bij een behoorlijke inspectie, of binnen de 8 (acht) dagen indien de Koper van voornoemde zaken kennis krijgt in het geval het gebrek niet meteen duidelijk is bij een behoorlijke inspectie, en in ieder geval niet langer dan 30 (dertig) dagen vanaf de leveringsdatum; of
- de Koper heeft nagelaten om de Verkoper een redelijke kans te geven om genoemde Goederen te inspecteren, of hij heeft verzuimd (indien de Verkoper hem zulks heeft gevraagd) om genoemde Goederen op kosten van de Koper terug te brengen naar de handelsplaats van de Verkoper om ze daar te inspecteren en dit nadat de Verkoper hem zulks heeft gevraagd.
7.3 Voorwaarde 7.2 vormt het enige rechtsmiddel van de Koper bij elke inbreuk op de door de Verkoper in Voorwaarde 7.1 gegeven garantie en indien de Verkoper voldoet aan Voorwaarde 7.2 is de Verkoper niet langer aansprakelijk voor een inbreuk op de garantie volgens Voorwaarde 7.1 inzake de kwaliteit van de Goederen en/of Diensten en inzake de geschiktheid voor het doeleinde waartoe de Goederen werden gekocht.
7.4 Alle door de Verkoper herstelde of vervangen Goederen of door de Verkoper opnieuw uitgevoerde Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarde 7 worden overeenkomstig deze Voorwaarden geleverd. Alle Goederen die werden vervangen of waarvoor de Verkoper de aankoopprijs heeft terugbetaald aan de Koper behoren toe aan de Verkoper.
8 Schadeloosstelling en Beperking van de Aansprakelijkheid
8.1 De Koper vrijwaart de Verkoper voor alle aansprakelijkheid, acties, processen, kosten, vorderingen, schadevergoedingen of eisen die op eender welke manier verband houden met gelijk welk Contract dat door om het even welke derde tegen de Verkoper wordt ingebracht of dreigt te worden ingebracht, behalve in zoverre de Verkoper aansprakelijk is tegenover de Koper overeenkomstig deze Voorwaarden.
8.2 Afhankelijk van Voorwaarden 7.1, 7.2 en 7.3 en van wat maximaal door de wet wordt geoorloofd, zijn alle voorwaarden en garanties die statutair of anders door het algemeen recht in elk Contract zijn vervat of die betrekking hebben op de Goederen hierbij uitgesloten.
8.3 De Verkoper sluit zijn aansprakelijkheid tegenover de Koper niet uit voor:
- overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de Verkoper;
en/of
- het bedrieglijk verkeerd voorstellen.
De aandacht van de koper wordt speciaal gevestigd op de bepalingen van voorwaarde 8.4
8.4 Afhankelijk van Voorwaarde 8.3:
- is de totale aansprakelijkheid van de Verkoper die in verband met de uitvoering of de
overwogen uitvoering van een Contract ontstaat wegens gelijk welke contractbreuk of inbreuk op een wettelijke verplichting of onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid) of elke tekortkoming of vertraging bij het uitvoeren van gelijk welke verplichtingen door de Verkoper krachtens een Contract, beperkt tot de prijs van de Goederen en/of Diensten volgens dat Contract of waar de Verkoper het recht heeft genomen om in termijnen te leveren is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de waarde van de desbetreffende termijn; en
- de Verkoper is niet aansprakelijk via schadeloosstelling of wegens gelijk welke contractbreuk of inbreuk tegen de wettelijke verplichting of wegens onrechtmatige daad (met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid) voor gelijk welk verlies aan winst, verlies in gebruik, verlies in productie, verlies van contracten, verlies aan goodwill of voor eender welk financieel of economisch verlies of voor alle onrechtstreekse of aanzienlijke schade van welke aard dan ook die door de Koper kan worden opgelopen of geleden.

9. Basismateriaal van de Koper
9.1 Met betrekking tot elk Kooporder wordt van de Koper vereist dat hij aan de Verkoper die hoeveelheden Basismateriaal levert die tussen de partijen zijn afgesproken en die precies opgegeven zijn in de schriftelijke bevestiging door de Verkoper van de Kooporder.
9.2 De partijen zijn het erover eens dat het Basismateriaal dat door de Koper aan de Verkoper wordt geleverd te allen tijde voor risico van de Koper blijft wat betreft verlies of schade, hoe dat ook mag zijn veroorzaakt.
9.3 Naast elk pandrecht waarop de Verkoper volgens de wet of de bepalingen van deze voorwaarden recht kan hebben, heeft de Verkoper recht op een algemeen pandrecht met betrekking tot al het genoemde Basismateriaal dat in het bezit is van de Verkoper, of dat nu betaald is of niet.
9.4 De Verkoper heeft het recht om al het Basismateriaal waarop hij een pandrecht heeft op welke manier dan ook in een verkoopbare toestand te brengen (zonder voorafgaande kennisgeving aan de Koper) en om genoemd Basismateriaal te verkopen ofwel onderhands of anders volgens de voorwaarden die de Verkoper volkomen naar zijn eigen goeddunken kan overeenkomen. De Verkoper heeft het recht om van de opbrengst van de verkoop een som te behouden die gelijk is aan alle onbetaalde bedragen die de Koper hem nog schuldig is samen met de kosten voor het in een verkoopbare staat brengen van het Basismateriaal en de uitgaven voor de verkoop en het saldo wordt betaald aan de Koper.

10. Perforeernoppen en snijafval
Alle perforaties, bramen en ander snijafval, of ze nu afkomstig zijn van Basismateriaal dat door de Koper werd geleverd of niet, zijn eigendom van de Verkoper tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11. Toleranties en marges
11.1 De afmetingen van de platen worden voorzien door de Verkoper volgens de gebruikelijke commerciële toleranties van de perforeerindustrie, tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen en zij door de Koper in elk Kooporder nader worden bepaald.
11.2 Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen en het nader bepaald is door de Koper in elk Kooporder, levert de Verkoper platen met standaardafmetingen.
11.3 Waar de Koper overeenkomstig Voorwaarde 11.2 specifieke marges verlangt, worden deze voorzien afhankelijk van de gebruikelijke commerciële toleranties van de perforeerindustrie.

12. Intellectuele eigendomsrechten
Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan:
alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met inbegrip van, en dit zonder beperking, octrooien, rechten op kennis, handelsmerken, dienstenmerken, gedeponeerde ontwerpen, modellen, niet-gedeponeerde rechten (inclusief bewerkingen), niet-gedeponeerde handelsmerken, niet-gedeponeerde dienstenmerken, auteursrechte(hetzij op tekeningen, plannen, bestekken, ontwerpen en computersoftware of andere), rechten op gegevensbanken, rechten op topografie, alle rechten op eender welke uitvinding, ontdekking of proces, en aanvragen voor en rechten tot het aanvragen van al het voorgaande, in elk geval in het land van de Verkoper en alle andere landen van de wereld;
12.1 Waar de Goederen en/of Diensten of elk onderdeel hiervan vervaardigd worden of waar elk proces moet worden toegepast op de Goederen en/of Diensten door of namens de Verkoper volgens eender welke toepasbare specificatie van de Koper, vrijwaart de Koper de Verkoper voor alle aansprakelijkheid, acties, processen, kosten, vorderingen, schadevergoedingen of eisen die op eender welke manier verband houden met het Contract dat door om het even welke derde tegen de Verkoper wordt ingebracht of dreigt te worden ingebracht als gevolg van de schending of de vermeende schending van de Intellectuele Eigendomsrechten van gelijk welke derde. Indien dergelijke vordering tegen de Verkoper wordt ingebracht of dreigt te worden ingebracht, heeft de Verkoper het recht om de leveringen van de Goederen op te schorten.
12.2 Alle informatie van welke soort dan ook (met inbegrip - en dit zonder beperking – van tekeningen, gelijk welke toepasbare specificaties, plannen, beschrijvingen, blauwdrukken, ontwerpen, bewerkingen, documenten en technische informatie) die de Verkoper aan de Koper levert, wordt geleverd onder de strikte voorwaarde dat de Intellectuele Eigendomsrechten (en alle nieuwe Intellectuele Eigendomsrechten) die vervat zitten in deze informatie en in de Goederen en/of Diensten berusten bij de Verkoper en dat zij zijn uitsluitend bezit blijven. Indien de Koper hoe dan ook dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten verkrijgt, dan brengt de Koper de Verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte en onderneemt hij onmiddellijk die stappen die door de Verkoper kunnen worden vereist om dergelijke Intellectuele eigendomsrechten aan de Verkoper toe te wijzen of om het recht op dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten bij de Verkoper te doen berusten.
12.3 De Verkoper heeft het recht om beschrijvende artikels met of zonder illustraties te publiceren betreffende de Goederen en/of Diensten, ofwel op eigen houtje zonder de toestemming van de Koper of in samenspraak met de Koper tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

13. De goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de door de koper verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan. Zolang deze betaling niet heeft plaats gehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. In geval van niet stipte betaling zijn wij gemachtigd de reeds geleverde goederen weg te halen.

14. Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. Bij niet- betaling van de factuur zal vanaf de vervaldatum, zonder verdere ingebrekestelling van rechtswege, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 12%. Bovendien zal een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro, ten titel van schadevergoeding voor de extra kosten voor de aanleg van een debiteurenadministratie, niet-tijdig kunnen beschikken over de fondsen e.d.

15. Bij niet-naleving van de verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten. Bovendien kan de verkoper, indien de per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

16. In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Aalst bevoegd. De Belgische wet is van toepassing op deze overeenkomst.

Prijsaanvraag

Online voorraadlijst

Perforatiecataloog

Perforaties en meer...