PRODUKTY FAKTUROWANE PRZEZ RMIG Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy produktów fakturowanych przez RMIG Sp. z o.o.

RMIG

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

I. Postanowienia ogólne

a. Niniejsze Ogólne Warunki Umów RMIG sp. z o.o. (dalej zwane Warunkami) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez RMIG sp. z o.o. (dalej zwaną RMIG) i stanowią ich integralną część.

b. Warunki są wiążące dla wszystkich kontrahentów RMIG (zwanych dalej Kontrahentami) bez względu na rodzaj umowy zawartej przez Kontrahenta z RMIG.

c. Wyraźne wyłączenie któregokolwiek z Warunków dokonywane jest za zgodną wolą stron w formie pisemnej.

d. W przypadku gdy Kontrahent posługuje się wzorcem umowy, zawarta z RMIG umowa nie obejmuje tych postanowień wzorców, które są ze sobą sprzeczne. Nie dochodzi jednak do zawarcia umowy, jeżeli po otrzymaniu oferty strona niezwłocznie zawiadomi, że nie zamierza zawierać umowy na tak określonych warunkach.

e. Niniejsze Warunki dostępne są w siedzibie RMIG oraz na stronie internetowej.

II. Zamówienia

a. Stosunek zobowiązaniowy między Kontrahentem a RMIG powstaje po pisemnym przyjęciu przez RMIG zamówienia złożonego przez osoby uprawnione do reprezentowania Kontrahenta na podstawie uprzednio przedstawionej przez RMIG oferty.

b. Przesłane RMIG przez Kontrahenta pisemne zamówienie musi zawierać dane Kontrahenta, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez Kontrahenta warunków realizacji zamówienia. RMIG dopuszcza również składanie zamówień drogą telefoniczną oraz bezpośrednio w siedzibie spółki.

c. Złożenie zamówienia nie wiąże RMIG, zaś brak jego odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez RMIG zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez RMIG.

d. Odwołanie zamówienia jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie dokonane w formie pisemnej i za zgodą sprzedawcy.

III. Ceny i warunki płatności

a. Kontrahent zapłaci za towar lub usługę cenę określoną przez RMIG w potwierdzeniu zamówienia.

b. Płatność należy uregulować w terminie ustalonym na fakturze VAT wystawionej przez RMIG. Za datę płatności uznaje się datę wpływu należności na konto bankowe RMIG.

c. Przekroczenie ustalonego terminu płatności faktury VAT uprawnia RMIG do naliczenia odsetek umownych w maksymalnej wysokości ustalonej przez przepisy powszechnie obowiązujące lub odstąpienia od umowy i odebrania towaru od Kontrahenta.

d. RMIG zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w razie wprowadzenia zmiany w dowolnej specyfikacji, na jakiej cena oferowana była oparta.

IV. Prawo własności zamówionego towaru

a. RMIG zastrzega sobie prawo własności zamówionej rzeczy do dnia zapłaty przez Kontrahenta całej ceny na rachunek bankowy RMIG wskazany na fakturze VAT.

b. Wszelkie wykrojki, pozostałości i resztki z materiału dostarczonego przez Kontrahenta przy wykonaniu zleconej usługi stają się własnością RMIG.

V. Treść zamówienia

a. Jeżeli Kontrahent pisemnie nie wskaże inaczej, przedmiotem zamówienia są blachy w standardowym rozmiarze lub pocięte kawałki z minimalnymi marginesami lub obciętymi krawędziami z każdej strony.

b. W przypadku gdy wymagane są określone marginesy, muszą być one wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zamówieniu i zostaną wykonane z zastrzeżeniem handlowych tolerancji stosowanych w branży w jakiej działa RMIG.

VI. Wydanie towaru

a. Jeżeli towar ma być wydany bezpośrednio Kontrahentowi, korzyści i ciężary oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kontrahenta z chwilą wydania mu rzeczy.

b. Jeżeli towar ma być przesłany do miejsca wskazanego przez Kontrahenta, koszty wydania i odebrania rzeczy, ubezpieczenia za czas przewozu oraz koszty przesłania rzeczy pokrywa Kontrahent, chyba że strony ustalą inaczej. W przypadku przesyłki towaru za pomocą firmy transportowej, do miejsca wskazanego przez Kontrahenta, korzyści i ciężary oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kontrahenta z chwilą powierzenia przesyłki przewoźnikowi.

VII. Zlecenie wykonania zamówienia podmiotowi trzeciemu

a. RMIG zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania zamówienia przez podmioty trzecie.

VIII. Ochrona praw autorskich i praw własności przemysłowej

a. Wszelkie rysunki, ilustracje, wzory użytkowe, towarowe itp., sporządzone przez RMIG podlegają ochronie autorskiej oraz ochronie przewidzianej przez przepisy prawa własności przemysłowej.

b. Wszelkie rysunki, ilustracje, opisy i inne informacje dostarczone przez RMIG Kontrahentowi przeznaczone są jedynie do zobrazowania ogólnego opisu zamówienia i pozostają własnością RMIG.

c. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w poufności danych, o których mowa w pkt. 2 tego ustępu.

d. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w pkt. 3 tego ustępu uzasadnia naliczenie przez RMIG kary umownej w wysokości 200.000 zł.

e. RMIG nie jest związana treścią rysunków, ilustracji, opisów, informacji itp., o których mowa pkt. 2 tego ustępu.

f. Jeżeli RMIG wykonuje zamówienie na podstawie przedłożonego przez kupującego rysunku, wzoru użytkowego, towarowego itp., które podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim lub prawie własności przemysłowej, kupujący ponosi odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia wobec sprzedawcy roszczeń przez osoby trzecie w związku z ochroną ich praw.

IX. Zwrot opakowań

a. Za wszelkie palety, stojaki, skrzynie, rolki i inne opakowania podlegające zwrotowi przez Kontrahenta pobierana będzie opłata tytułem kaucji w kwocie wyznaczonej przez RMIG

b. Opłata powyższa podlega zwrotowi z chwilą zwrotu opakowań, o których mowa w pkt. 1 tego ustępu, w stanie niepogorszonym.

c. Kaucja nie podlega zwrotowi, jeżeli Kontrahent nie wykaże odpowiednim dokumentem, że pobrane opakowania zostały zwrócone i to w stanie niepogorszonym.
 
d. Maksymalny termin zwrotu opakowań wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT, na której wykazano dane opakowanie.

X. Zabezpieczenie

a. RMIG może według własnego wyboru, żądać od Kontrahenta udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia wykonania przez Kontrahenta ciążących na nim zobowiązań.

XI. Odstąpienie od umowy

a. RMIG zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie i nie ponosi odpowiedzialności za powstałą tym szkodę, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej.

XII. Odpowiedzialność RMIG

a. Odbiór ilościowy przedmiotu produktów następuje w chwili odbioru przedmiotu zamówienia przez Kontrahenta. Reklamacje ilościowe będą uwzględniane jedynie przy odbiorze przedmiotu zamówienia i muszą być potwierdzone pisemnym protokołem potwierdzonym przez przewoźnika i RMIG.

b. RMIG nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

c. Odpowiedzialność RMIG za inne szkody niż wynikające bezpośrednio z wad tkwiących w dostarczonych produktach ograniczona jest do szkód powstałych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa leżącego po jej stronie.

d. Materiał dostarczony przez Klienta w celu wykonania przez RMIG usługi perforacji jest perforowany na ryzyko Klienta. RMIG dochowa wszelkich starań aby dostarczony materiał nie uległ uszkodzeniu lub zepsuciu, ale w przypadky gdyby jednak nastąpiło takie uszkodzenie, wadliwy materiał zostanie zwrócony Klientowi, a RMIG po otrzymaniu od Klienta nieuszkodzonego surowca wykonana ponowną usługę perforacji za darmo. RMIG nie płaci za surowiec, który zostanie ponownie dostarczony do wykonania usługi.

e. W przypadku powstania szkody określonej w pkt. 5 tego ustępu, naprawienie jej odbywać się będzie przez zapłatę na rzecz Kontrahenta kwoty równej powstałej szkodzie, nie wyższej jednak niż 15% wartości danego zamówienia.

f. RMIG ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko w przypadku wręczenia kupującemu dokumentu gwarancyjnego

XIII. Siła wyższa

a. W przypadku wystąpienia siły wyższej takiej jak: powodzie, pożary, strajki, zamieszki, wojny, bądź awarie energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym trwające powyżej 24 godzin RMIG może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, co nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej RMIG.

XIV. Postanowienia końcowe

a. Umowy zawierane z użyciem Warunków podlegają regulacjom polskich przepisów powszechnie obowiązujących.

b. Miejscem wykonania zobowiązań RMIG wynikających z umów zawartych z Kontrahentami jest miejsce siedziby RMIG.

c. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy, do której zastosowanie znajdą niniejsze Warunki, rozwiązywane będą przez sąd właściwy z uwagi na siedzibę RMIG.

d. Niezależnie od treści niniejszych Warunków, umowa między stronami może ulec odpowiedniej zmianie w przypadku wprowadzenie powszechnie obowiązujących aktów prawnych, z których treści wynikać będą dodatkowe obowiązki stron. W szczególności RMIG może powoływać się na wszelkie zmiany przepisów, które mogą pociągać za sobą zmianę kosztów działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym, a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez sprzedawcę oferty albo już zawartej między stronami a jeszcze nie wykonanej umowy.

e. W przypadku otwarcia postępowania upadłościowego, likwidacyjnego albo naprawczego, wierzytelność przysługująca RMIG przeciwko Kontrahentowi staje się natychmiast wymagalna.

Bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia umowy lub któregoś z powyższych regulacji nie narusza ważności pozostałych postanowień.

Zapytaj o cenę

Produkty standardowe

Katalog Wzorów Perforacji on-line

Więcej o perforacji ...